Proširena odgovornost za održivo upravljanje otpadom

TEME

edukacija, proširena odgovornost proizvođača, DRS, reuse

Draft Law on Waste Management Amendment Comments and Proposals

PERIOD

decembar 2023 – maj 2024

LOKACIJA

Crna Gora

FINANSIJER(I)

Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

PARTNERI

PREGLED

Cilj ovog projekta je podizanje svijesti o konceptu proširene odgovornosti proizvođača (POP) i podsticanje aktivnog učešća građana u procesima reciklaže, smanjenja otpada i promocije održive potrošnje.

Kroz niz edukativnih alata, kao što su animirani video i informativni letci, projekat će istaknuti ulogu i značaj proširene odgovornosti proizvođača kao ključne karike u lancu upravljanja otpadom. Građanima će biti vizuelno prikazano šta podrazumijeva proširena odgovornost proizvođača, uključujući različite modele EPR šema (kao što su DRS i REUSE sistemi), s posebnim fokusom na aktivnu ulogu građana u ovom procesu.