Komentari i prijedlozi za nacrt Zakona o upravljanju otpadom

TEME

zagovaranje, učešće u procesu kreiranja politika, razmjena znanja i uticaj na donosioce odluka da u zakon uključe najbolje prakse upravljanja otpadom

Draft Law on Waste Management Amendment Comments and Proposals

PERIOD

Decembar 2021 – Januar 2022

LOKACIJA

Crna Gora

FINANSIJER(I)

“Protecting Civic Space – Regional Civic Society Development Hub” koji finanira Sida a sprovodi BCSDN

PARTNER(I)

Jaka Kranjc, ekspert za upravljanje otpadom Ekologi Brez Meja, Slovenija

PREGLED

Kroz ovaj projekat smo izvršili detaljnu analizu nacrta Zakona o upravljanju otpadom i iznijeli konkretne prijedloge i komentare Direkciji za upravljanje otpadom u cilju učvršćivanja POP i cirkularne ekonomije u predstojeći zakon.

Većina naših preporuka je prihvaćena nakon čega smo sa predstavnicima Ministarstva i ekspertom za upravljanje otpadom nastavili razgovor o mehanizmima za njihovu implementaciju.